కెజెవి బైబిల్స్
ఎన్.కె.జె.వి. బైబిల్స్
ఎన్ ఐవి - కొత్త అంతర్జాతీయ వెర్షన్
ఈఎస్ వి - ఇంగ్లిష్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్
ఎన్ ఎల్ టి - కొత్త జీవన అనువాదం
నాస్బి
స౦దేశ బైబిలు
బిఎస్ఐ - బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా
నెట్ బైబిల్స్
మహిళల కొరకు
పిల్లల కొరకు
ప్రముఖ వర్గాలు
టేపులు మరియు ప్యాకింగ్ మెటీరియల్